Základní škola a Mateřská škola Osov

Čemukoliv se učíš, učíš se pro sebe. ( Petronius )

Výuka plavání

V prvním pololetí školního roku 2018/2019 se uskuteční výuka plavání pro žáky 2. a 3. ročníku v rámci osnov tělesné výchovy.
Výuka bude zahájena 4. 10. 2018. Výuka bude probíhat VŽDY ve čtvrtek.
Odjezd v 7,55 od školy. Svačiny budou odhlášeny, oběd bude zachován.

S sebou: plavky (NE bermudy), ručník, mýdlo, hřeben, případně koupací čepice, svačina, pití.
Cena výuky: 150,- Kč.
Cena dopravy: 0,- Kč (hrazeno z dotace)
03.10.2018 22:07 | Autor: sk | stálý odkaz


Zájmová odpoledne ve Staré škole

Obecní úřad Osov ve spolupráci s Domečkem Hořovice nabízí pro vaše děti zájmové útvary na školní rok 2018/2019 v AREÁLU STARÉ ŠKOLY V OSOVĚ.
Můžete vybírat a přihlašovat se na webu : Domeček Hořovice
Angličtina pro děti i dospělé
Break Dance
Cvičení a moderní tanec
Tvořeníčko a výtvarka
Vědecká laboratoř - pokusy
10.09.2018 20:40 | Autor: mč.sk | stálý odkaz


Dětský cyklomaraton

Jako každý rok, tak i letos se můžete zúčastnit Dětského cyklomaratonu.
Dětský cyklomaraton pořádá fa Zima - video v sobotu 22.9. na čtyřkolkové dráze ve Všeradicích. Více info najdete na webových stránkách.
Dětský cyklomaraton 2018
03.09.2018 20:24 | Autor: sk | 0 komentářů | stálý odkaz


Integrace žáků

Žák může být integrován pouze na základě odborného posudku z pedagogicko-psychologické poradny (PPP) - "Integrace žáka se speciálními vzdělávacími potřebami".

Integrace žáků se specifickými poruchami učení (SPU)

Žák může být integrován pouze na základě odborného posudku z PPP. O vyšetřeni v PPP žádají zákonní zástupci dítěte. Žáda-li rodič sám, není nutné doporučení jiných odborníků. Žádá-li ve spolupráci se školou, zašle škola vyplněný dotazník "Sdělení školy o dítěti" do PPP. Zprávu z vyšetření vydá PPP škole i zákonnému zástupci.
Má-li žák posudek k integraci, je mu vypracován individuální vzdělávací plán (IVP). Integrace žáka je platná po dobu jednoho roku, poté následuje kontrolní vyšetření.

Postup při integraci žáka s individuálním vzdělávacím plánem: •podléhá tzv. správnímu řízení
•zákonný zástupce si podá k řediteli školy písemnou žádost o povolení individuálního vzdělávacího plánu
•ředitel školy rozhodne o povolení a zákonný zástupce je o tomto povolení písemně informován
•žákovi je na základě podkladů PPP vypracován IVP, podle kterého je následně veden vzdělávací proces

IVP se s každým školním rokem vypracovává opakovaně s přihlédnutím k případným změnám v individuálním přístupu k žákovi. Jsou v něm uvedeny závěry a doporučení PPP, pomůcky a především na co konkrétně se při individuálním přístupu zaměříme. Vypracovaný IVP je předložen k nahlédnutí rodičům, ti ho společně se žákem podepíší. Dále IVP podepisuje ředitel školy a učitel zodpovědný za výuku daného předmětu. Má ho k dispozici také PPP.
Integrovaní žáci se vzdělávají podle učebního plánu v běžných třídách a je k nim přistupováno na základě IVP. Integrovaný žák je hodnocen s výrazným přihlédnutím ke své poruše. Je potřebné zdůraznit, že diagnóza SPU neopravňuje žáka k nicnedělání. IVP je vypracován proto, aby dítě lépe překonalo svůj handicap a cítilo se plnohodnotným členem třídy. Pokud si dítě ve škole neplní základní školní povinnosti, odmítá pracovat, nenosí úkoly a školní pomůcky, neučí se - tím tedy neplní základní požadavky IVP - může škola od IVP odstoupit a přejít k běžným formám výuky a klasifikace.

Nejčastější SPU u žáků: •dyslexie - specifická porucha učení, potíže při čtení, žák není schopen se naučit plynule číst
•dysgrafie - specifická porucha psaní
•dysortografie - specifická porucha pravopisu

Tyto poruchy často souvisejí s lehkou mozkovou dysfunkcí, která je dědičnou záležitostí. Dají se zmírnit intenzivním tréninkem, individuální péčí, pravidelnou a úzkou spoluprací rodičů se školou a pedagogicko-psychologickou poradnou.

I tyto děti mají při správném vedení předpoklady ke studiu na středních i vysokých školách.
27.10.2016 22:51 | Autor: sk | stálý odkaz


© 2007 copyright - Zásobování a.s, © copyright - relevantní autoři článků, šablona: blog.txt.cz

TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se