Základní škola a Mateřská škola Osov

Čemukoliv se učíš, učíš se pro sebe. (Petronius)

Techmania Plzeň

Malí vědci ze třetí a čtvrté třídy se vydali prozkoumat svět vědy a vesmíru. Vyrazili společně na exkurzi do Plzně. Historické budovy plzeňské Škodovky se zde proměnily v moderní centrum vědy a techniky - Techmánii. S vtipem představuje základní přírodní jevy a zákony, seznamuje se světem vědy a techniky a láká k experimentování. Naši školáci se vydali prozkoumat naše smysly.
Pod vedením lektorky vyzkoušeli fungování lidského těla na sobě samých. Zjistili například, jak dobrý mají hmat, jak rychle běží nebo si ověřili svůj sluch. Všechny své schopnosti mohli poměřit se zvířaty v interaktivní expozici Člověk a zvíře.
Měli možnost prohlédnout si u další expozice.
V čem se liší atmosféra, či gravitace na Marsu oproti našemu domovu - Zemi? Proč se Marsu přezdívá Rudá planeta? Uzvedli bychom na Marsu auto? Ve vědecké show se vydali raketou na Mars a měli možnost ji společně prozkoumat. V 3D Planetáriu si prohlédli vesmírné expozice. Užili si tak spoustu zábavy, ale i vědeckého poznání.
Foto lze prohlédnout ZDE

Techmania Plzen
14.06.2019 20:08 | Autor: sk | stálý odkaz


Integrace žáků

Žák může být integrován pouze na základě odborného posudku z pedagogicko-psychologické poradny (PPP) - "Integrace žáka se speciálními vzdělávacími potřebami".

Integrace žáků se specifickými poruchami učení (SPU)

Žák může být integrován pouze na základě odborného posudku z PPP. O vyšetřeni v PPP žádají zákonní zástupci dítěte. Žáda-li rodič sám, není nutné doporučení jiných odborníků. Žádá-li ve spolupráci se školou, zašle škola vyplněný dotazník "Sdělení školy o dítěti" do PPP. Zprávu z vyšetření vydá PPP škole i zákonnému zástupci.
Má-li žák posudek k integraci, je mu vypracován individuální vzdělávací plán (IVP). Integrace žáka je platná po dobu jednoho roku, poté následuje kontrolní vyšetření.

Postup při integraci žáka s individuálním vzdělávacím plánem: •podléhá tzv. správnímu řízení
•zákonný zástupce si podá k řediteli školy písemnou žádost o povolení individuálního vzdělávacího plánu
•ředitel školy rozhodne o povolení a zákonný zástupce je o tomto povolení písemně informován
•žákovi je na základě podkladů PPP vypracován IVP, podle kterého je následně veden vzdělávací proces

IVP se s každým školním rokem vypracovává opakovaně s přihlédnutím k případným změnám v individuálním přístupu k žákovi. Jsou v něm uvedeny závěry a doporučení PPP, pomůcky a především na co konkrétně se při individuálním přístupu zaměříme. Vypracovaný IVP je předložen k nahlédnutí rodičům, ti ho společně se žákem podepíší. Dále IVP podepisuje ředitel školy a učitel zodpovědný za výuku daného předmětu. Má ho k dispozici také PPP.
Integrovaní žáci se vzdělávají podle učebního plánu v běžných třídách a je k nim přistupováno na základě IVP. Integrovaný žák je hodnocen s výrazným přihlédnutím ke své poruše. Je potřebné zdůraznit, že diagnóza SPU neopravňuje žáka k nicnedělání. IVP je vypracován proto, aby dítě lépe překonalo svůj handicap a cítilo se plnohodnotným členem třídy. Pokud si dítě ve škole neplní základní školní povinnosti, odmítá pracovat, nenosí úkoly a školní pomůcky, neučí se - tím tedy neplní základní požadavky IVP - může škola od IVP odstoupit a přejít k běžným formám výuky a klasifikace.

Nejčastější SPU u žáků: •dyslexie - specifická porucha učení, potíže při čtení, žák není schopen se naučit plynule číst
•dysgrafie - specifická porucha psaní
•dysortografie - specifická porucha pravopisu

Tyto poruchy často souvisejí s lehkou mozkovou dysfunkcí, která je dědičnou záležitostí. Dají se zmírnit intenzivním tréninkem, individuální péčí, pravidelnou a úzkou spoluprací rodičů se školou a pedagogicko-psychologickou poradnou.

I tyto děti mají při správném vedení předpoklady ke studiu na středních i vysokých školách.
27.10.2016 22:51 | Autor: sk | stálý odkaz


© 2007 copyright - Zásobování a.s, © copyright - relevantní autoři článků, šablona: blog.txt.cz

TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se