Základní škola a Mateřská škola Osov

Čemukoliv se učíš, učíš se pro sebe. (Petronius)

Doplnění školního řádu v oblasti prevence užívání návykových látek, prevence a řešení šikany

KRIZOVÝ PLÁN ŠKOLY
Metodický pokyn k prevenci a řešení šikany mezi žáky ZŠ (Zpracováno dle Metodického pokynu MŠMT č.j. 14514/2000-51)
Všem osobám je v prostorách školy zakázáno užívat návykové látky-
alkohol, omamné látky, psychotropní látky a ostatní látky způsobilé ovlivnit psychiku člověka nebo jeho
ovládací nebo rozpoznávací schopnosti nebo sociální chování.


Používání omamných a psychotropních látek /OPL/ osobami mladšími 18 let je v ČR považováno za
nebezpečné chování. Každý, kdo se ho dopouští, má nárok na pomoc orgánů sociálně-právní ochrany dětí.

1. V případě, kdy se škola o takovém chování dozví, ohlásí tuto skutečnost zákonnému zástupci žáka.
2. Škola je povinna oznámit orgánu sociálně-právní ochrany dětí obecního úřadu obce s rozšířenou
Působností skutečnosti, že žák požívá návykové látky.
3. Distribuce dle paragrafu 187 trestního zákona a šíření OPL dle paragrafu 188 trestného zákona je v ČR
je v ČR zakázána a takové jednání je trestným činem nebo proviněním. Škola je povinna překazit
takový čin a oznámit věc Policii ČR.
4. V případě výskytu látky, u níž je podezření , že se jedná o omamnou a psychotropní látku v prostorách
školy, bude se postupovat jako v bodě 3.Škola vytváří podmínky:
-pro předcházení výskytu případů užívání návykových látek v prostorách školy v době vyučování,
včetně školních i mimoškolních činností
-k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků v prostorách školy v době vyučování , včetně školních akcí
-vymezí zákaz užívání návykových látek ve škole a jejich nošení do školy
-k poskytování informací nutných k zajištění jejich ochrany před tímto jevem
-k poskytování informací o návykových látkách formou, která je přiměřená jejich věku
-k působení na žáky v oblasti primární prevence užívání návykových látek
-že do všech poučení o bezpečnosti a ochraně zdraví zakotví informace o nebezpečnosti užívání návykových
látek a zákazu jejich užívání při všech akcích pořádaných školou
-k poskytování informací o pomáhajících institucích a možnostech řešení situace
-při řešení případů a spolupracuje s ČP, orgány sociálně-právní ochrany dětí a školskými poradenskými
zařízeními
-k plnění ohlašovací povinnosti směrem k orgánům činným v trestním řízení
Tabákové výrobky


Ve vnitřních i vnějších prostorách školy je kouření zakázáno grafickou značkou zákazu kouření.

1. Při přistižení žáka je primárně nutné mu zabránit v další konzumaci.
2. Tabákový výrobek je třeba žákovi odebrat a zajistit.
3. Pedagogický pracovník o události sepíše stručný záznam v vyjádřením žáka / odkud a od koho/
Záznam založí školní metodik prevence do své agendy.
4. Třídní učitel informuje zákonného zástupce o porušení zákazu kouření.
5. Při opakování vyrozumí škola orgán- sociálně právní ochrany obce s rozšířenou působností.
6. Sankce: napomenutí třídního učitele – nález cigaret, první kouření
napomenutí ředitelky školy – při opakovaném porušení zákazu kouření
dvojka z chování – následuje po napomenutí ŘŠ – při dalším porušení zákazu kouření

Alkohol


V prostorách školy v době vyučování i na všech akcích školou pořádaných je zákaz konzumace alkoholu.
Podávání alkoholu osobám mladším 18 let může být trestným činem nebo přestupkem.


1. Při přistižení žáka je primárně nutné mu v další konzumaci zabránit..
2. Alkohol je třeba odebrat a zajistit.
3. Pedagogický pracovník posoudí, zda žáku nehrozí nějaké nebezpečí.
4. V případě, že je ohrožen na zdraví a životě volá lékařskou službu první pomoci.
5. Jestliže nebezpečí nehrozí, sepíše stručný záznam s vyjádřením žáka / odkud, a od koho/
6. V případě, že žák není schopný pokračovat ve výuce, vyrozumí škola zákonného zástupce a vyzve
jej, aby se žáka vyzvedl.
7. V případě nedostupnosti zákonného zástupce, vyrozumí škola orgán sociálně právní ochrany dítěte s
rozšířenou působností a vyčká jeho pokynů. Může vyžadovat pomoc.
8. Zákonnému zástupci škola oznámí konzumaci alkoholu dítětem, i když je schopno výuky.
9. Při opakovaní, splní škola oznamovací povinnost k orgánu sociálně-právní ochrany dítěte.
Je jím příslušný odbor obecního úřadu s rozšířenou působností podle místa bydliště dítěte.
SOMÚ Beroun 311 630 261
Hořovice 311 645 342
10. Škola v zájmu dítěte a jeho zástupce může informovat o možnostech odborné pomoci při
řešení takové situace.
11. Z konzumace alkoholu ve škole , škola vyvodí sankce:
napomenutí třídního učitele – za nález alkoholu a požití nepatrného množství a nabádání k požití
napomenutí ředitelky školy – za opakované požití
dvojka z chování – za požití, u kterého bylo nutné volat první pomoc


Nález alkoholu ve škole


1. Nalezený alkohol v prostorách školy:
- nepodrobuje se žádnému testu ke zjištění jeho chemické struktury
- oznámení vedení školy
- uložení u vedení školy pro případ důkazu
- stručný záznam ( tř. učitel a metodik prevence, uložen u MP )

2. Zadržení alkoholu u žáka:
- nepodrobuje se žádnému testu ke zjištění jeho chemické struktury
- oznámí vedení školy
- uložení u vedení školy
- záznam , s vyjádřením žáka /datum,místo, čas, jméno žáka- podpis žáka, v případě,že odmítne
uvede pracovník školy tuto skutečnost do zápisu, při záznamu minimálně 2 účastníci
z řad pedagogů
založení do agendy metodika prevence
- vyrozumění zákonného zástupce, v případě opakování – oznámení na soc.- právní odbor
- v případě ,že alkohol obsahuje i jiné příměsi, předat tekutinu přivolanému lékaři


OPL

Zakázána je výroby, distribuce, přechovávání, šíření i propagace omamných a psychotropních látek, bez ohledu
Na věk a prostředí, ve kterém by k tomu docházelo.
Zakázané je i navádění k užívání těchto látek.

1. Zákaz užívání , distribuce a přechovávání OPL , zákaz vstupu pod jejich vlivem do školy.
Sankce: napomenutí TU – držení
napomenutí ŘŠ – užití
druhý stupeň z chování – opakované držení či užití

2. Ten, kdo se hodnověrným způsobem dozví, že jiný připravuje nebo páchá trestný čin nedovolené
výroby a držení, se sám vystavuje trestnímu stíhání, když vše neoznámí Policii ČR.

Konzumace OPL ve škole


1. V případě, kdy je žák přistižen při konzumaci OPL v prostorách školy nebo v době školního vyučování
nebo v rámci akcí školou pořádaných je primárně nutné mu v další konzumaci zabránit.
2. Návykovou látku odebrat a zajistit ji, aby nedošlo k další konzumaci.
3. Pedagogický pracovník posoudí, zda žáku nehrozí nějaké nebezpečí.
4. V případě, že nebezpečí pod vlivem OPL ohrožuje žákův život, zajistí škola nezbytnou pomoc přivoláním lékařské první pomoci.- linka 155
5. Jestliže akutní nebezpečí nehrozí, zajistí pedagog vyjádření žáka / sepíše protokol od koho…/
Vyrozumí vedení školy.
6. V případě, že žák není schopen pokračovat ve vyučování, vyrozumí škola ihned zákonného zástupce
a vyzve jej, aby si žáka vyzvedl, protože není zdravotně způsobilý k pobytu ve škole.
7. Jestliže není zákonný zástupce dostupný, vyrozumí škola orgán sociálně právní ochrany a vyčká jeho
pokynů a vyžádá pomoc.
8. Zákonnému zástupci škola oznámí skutečnost, že žák konzumoval OPL i v případě, že je žák schopen
výuky.
9. Současně splní oznamovací povinnost k orgánu sociálně právní ochrany dítěte./Odbor obce
s roz.působností.
Beroun 311 630 261
Hořovice 311 645 342

10. V případě zájmu zákonného zástupce poskytne škola informace o možnostech odborné pomoci při
řešení takové situace – viz Krizový plán, leták Kámoš má problém
11. Z konzumace OPL ve škole nutné vyvodit sankce. Je třeba rozlišit uživatele nebo distributora.
Konzument je nebezpečný jenom sám sobě a distributor všem. Distribuce je trestným činem, konzumace
porušením školního řádu.

12. Navádění jiných žáků k užívání návykových látek je považováno rovněž za nebezpečné a proti-
právní jednání.
13. V případě podezření na intoxikaci ještě před vstupem do školy, postupuje pedagogický pracovník
jako v bodu 3.Distribuce OPL ve škole


Distribuce OPL je považována za protiprávní jednání. Je proto zakázána a může být kvalifikována jako
trestný čin. Množství není rozhodující.

Přechovávání OPL je také protiprávní jednání. Množství, které má žáka u sebe je rozhodující pro to, aby bylo toto jednání specifikováno jako přestupek/ menší množství/ nebo jako trestný čin / více než málo/.

Jestliže má pracovník školy podezření , že došlo k distribuci OPL ve škole, oznámí tuto skutečnost
příslušnému místnímu oddělení Policie ČR – Policie Karlštejn 311 681 233


Jestliže se tohoto jednání dopustila osoba mladší 18 let proti osobě mladší 18 let, vyrozumí škola zákonné zástupce a orgán sociálně právní ochrany obce s rozšířenou působností.


Nález OPL ve škole

A.
Při nálezu látky v prostorách školy / považována za omamnou nebo psychotropní/ se postupuje takto:

1. Látka se nepodrobuje žádnému testu.
2. Ihned se informuje vedení školy.
3. Za přítomnosti dalšího pracovníka vložit do obálky, napsat datum, čas a místo nálezu.
Přelepit, orazítkovat podepsat a uschovat do trezoru.
4. O nálezu vyrozumět Policii ČR- provede identifikaci a zajištění podezřelé látky.

B.
Při nálezu u některého žáka se postupuje takto:

1. Zabavená látka se nepodrobuje žádnému testu na složení.
2. Ihned informovat vedení školy.
3. O nálezu sepsat stručný záznam : datum, místo a čas nálezu, jméno žáka. Zápis žák podepíše.
Zápisu je přítomen ředitel školy.
4. O nálezu se vyrozumí Policie ČR, identifikace a zajištění podezřelé látky.Informují se zákonní
zástupci.
5. V případě, že se látka našla u žáka, který se jí intoxikoval, předá se zajištěná látka přivolanému
lékaři. Usnadní to léčbu.

C.
V případě podezření , že některý žák má u sebe nějakou OPL postupuje se takto:

1. Jedná se podezření ze spáchání trestného činu nebo přestupku- řešení spadá do kompetence Policie ČR.
2. Vyrozumět Policii ČR, zkonzultovat postup a informovat zákonného zástupce.
3. Žáka izolovat a do příjezdu Policie ho mít pod dohledem. Nesmí se v žádném případě provádět
osobní prohlídka ani prohlídka jeho věcí.KRIZOVÝ PLÁN ŠKOLY
POSTUP ŠKOLY PŘI ZJIŠTĚNÍ ZNEUŽÍVÁNÍ NÁVYKOVÝCH LÁTEK
NEBO JEJICH PŘECHOVÁVÁNÍ


A/ Je-li žák pod vlivem drog a jeho život je jednoznačně ohrožen

- zavolat záchrannou službu a nechat žáka odvést do nemocnice
- informovat okamžitě rodiče o dané situaci
- přivolat rodiče do školy a dohodnout se na dalším postupu
- doporučit rodičům, aby vyhledali odborníka a informovali se o léčbě
- vysvětlit rodičům nutnost léčby, důležitá je motivace k léčbě


B/ Je-li žák pod vlivem drog a jeho život není jednoznačně ohrožen

- předběžně zjistit o jakou drogu se jedná a jak dlouho ji žák užívá
- ihned přivolat rodiče do školy a informovat je o situaci
- není-li psychický či fyzický stav žáka dobrý, doporučí škola návštěvu lékaře
- doporučit rodičům, aby vyhledali odborníka a informovali se o problematice drogové závislosti
- vysvětlit rodičům nutnost léčby žáka, důležitá je motivace k léčbě

C/ Postup při objevení dealera ve škole

- ihned informovat o dané situace POLICII ČR
- ve spolupráci s Policií ČR podniknout další nezbytné kroky
-

D/ Postup při podezření na zneužívání návykových látek

- přivolat rodiče do školy
- šetrně osvětlit rodičům podezření
- doporučit rodičům návštěvu odborníka
- dohodnout se na dalším výchovném postupuŠkoly by měly být v kontaktu s Preventivními informačními skupinami Policie ČR, zřizované při krajských, okresních a městských ředitelstvích Policie ČR.

PIS OŘ Policie ČR Beroun, Wágnerovo nám. 1289, 266 01 Beroun

Dále by měly spolupracovat s okresním metodikem (pracovník poradenského zařízení v okrese)

e-mail: metodik.prevence@seznam.cz (Mgr.Jiří Sixta 607557296 )

Dalším spolupracovníkem je krajský pracovník pro prevenci

e-mail: netolicka@kr-s.cz (Mgr.Danuše Netolická 724296684)

Spolupráce a kontakty s dalšími státními i nestátními institucemi.
Školní metodik by měl mít vytvořený adresář pracovišť zabývajících se prevencí. Měl by být vyvěšen na informačním panelu prevence nebo na úřední nástěnce školy, ale také v každé třídě. Rovněž by měl být k dispozici ve sborovně a ředitelně.

Kontakty vybrané z letáku vydaného Středočeským krajem: KÁMOŠ MÁ PROBLÉM?
Probační a mediační služba ČR

Nonstop linka pomoci 222 221 431
Sponte (rodinná poradna) Králův Dvůr 311 636 282
Detox Nemocnice pod Petřínem 257 197 148
Bezplatná linka AIDS pomoci 800 800 980
Azylový dům Berounka – Komunitní centrum Beroun 311 611 725
Kurátor pro mládež Beroun 311 630 262
Linka Bílého kruhu bezpečí 257 317 110
Střep – Komunitní centrum Beroun 311 611 551
Tísňová linka pro neslyšící 603 111 158 (SMS)
Linka bezpečí 800 157 157
Linka bezpečí dětí a mládeže 800 155 555
Linka vzkaz domů 800 111 113
Linka AGUA VITAE (ženy v tísni) 800 108 000
Internetová linka ilb linkabezpeci
help vira.cz
linka.duvery diakoniecce.cz
Probační a mediační služba ČR Beroun 311 621 858
Dona linka (domácí násilí) 251 511 313
Metodický pokyn k prevenci a řešení šikany mezi žáky ZŠ

Zpracováno dle Metodického pokynu MŠMT č.j. 14514/2000-51


Článek 1
Charakteristika šikany

Ř Šikanování v ZŠ je jakékoliv chování, jehož záměrem je ublížit jedinci, ohrozit nebo zastrašovat jiného žáka, případně skupinu žáků.
Ř Nebezpečnost šikany spočívá zvláště v její závažnosti, dlouhodobosti a nezřídka i v celoživotních následcích na duševním i tělesném zdraví.
Ř Neodmyslitelnou podmínkou vytváření dobrého sociálního klimatu školy je pocit bezpečí každého jedince, proto je její povinností předcházet všem náznakům agresivity a šikanování.
Ř Z hlediska trestního zákona může šikanování žáků naplňovat skutkovou podstatu trestných činů vydírání, omezování osobní svobody, útisku, ublížení na zdraví, loupeže, vzbuzení důvodné obavy, poškození cizí věci apod.


Článek 2
Projevy šikany

Ř Šikanování má ve svých projevech velice různorodou podobu. Zahrnuje jak fyzické či slovní útoky, tak i poškozování věcí, nápadné přehlížení nebo ignorování.
Ř Jejich znaky lze rozdělit do těchto skupin:
- verbální přímé a nepřímé
- fyzické přímé a nepřímé
- aktivní a pasivní


Článek 3
Škola v prevenci šikanování

Hlavní úkoly:
Ř Seznámit všechny žáky, pedag. pracovníky a rodiče s podstatou, formami a negativními důsledky šikany i s tím, že tyto formy chování nejsou neškodnou legrací a zábavou.
Ř Vést žáky příkladem, vysvětlováním, zážitkovou pg. a dalšími metodami k osvojování pozitivních mezilidských vztahů, k úctě k životu druhého člověka, k respektu k individualitě každého jedince, k odpovědnosti, k humanitě a toleranci.
Ř Pořádat systémové aktivity v oblasti prevence šikanování a agresivity.
Ř Prohlubovat si znalosti v tomto oboru.
Ř Navodit úzkou spolupráci mezi žáky, rodiči a pedagogy a jasně vymezit možnosti oznamovat i zárodky šikanování, zachovat důvěrnost sdělení, vést jejich evidenci.
Ř Zapojit do prevence i nepedagogické pracovníky.
Ř Spolupracovat s odbornými službami v resortu školství, s OÚ, Policií ČR a dalšími institucemi.
Ř Umístit na přístupné místo kontakty a telef. čísla na instituce, které se touto problematikou zabývají.
Článek 4
Metody řešení šikany

Ř Odhalení šikany bývá obtížné; strach obvykle vytváří prostředí „solidarity“ agresorů i poškozených.
Ř Strategie pro vyšetřování šikany:
1. Rozhovor s těmi, kteří na šikanování upozornili a s oběťmi.
2. Nalezení vhodných svědků.
3. Individuální, případně konfrontační rozhovory se svědky (ne oběti s agresorem).
4. Zajištění ochrany obětem.
5. Rozhovor s agresory, případně konfrontace mezi nimi.
Ř Řešit problém v pedagogické radě. Informovat rodiče a zřizovatele.


Článek 5
Výchovná opatření

Pro potrestání agresorů:
Ř Pokárání, napomenutí, důtka třídního učitele, důtka ředitele.
Ř Snížení známky z chování.
Ř Doporučení rodičům obětí i agresorů návštěvy v ambulantním oddělení SVP pro děti a mládež nebo v obdobných organizacích.

V mimořádných případech:
Ř Doporučení rodičům na dobrovolné umístění dítěte do pobytového oddělení SVP, případně DÚ.
Ř Podání návrhu orgánu sociálně právní ochrany dítěte k zahájení řízení o nařízení předběžného opatření či ústavní výchovy.
Ř Vyrozumění Police ČR.

Oběti šikanování:
Ř Nabídnout psychoterapeutickou péči PPP nebo jiného poradenského zařízení.


Článek 6
Spolupráce školy s rodiči

Ř Při podezření na šikanování jednat s rodiči oběti i agresora.
Ř Doporučit rodině, aby si všímala možných náznaků šikany a nabídnout jim pomoc.
Ř Zachovat taktní přístup a důvěrnost informací.
Ř Doporučit rodičům možnost porady s psychologem.
Ř Prokazatelně seznámit rodiče s Metodickým pokynem prevence šikany a s Řádem školy, kde jsou tyto zásady ukotveny.


Článek 7
Účinnost MP 1.2. 2008

01.02.2018 19:25 | Autor: skKomentáře

0 komentářů:

přidat komentář

<< úvod

© 2007 copyright - Zásobování a.s, © copyright - relevantní autoři článků, šablona: blog.txt.cz

TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se