Základní škola a Mateřská škola Osov

Čemukoliv se učíš, učíš se pro sebe. (Petronius)

Informace k zápisu 2020

PRO ŠK.ROK 2020/2021 SE ZÁPIS K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE (PŠD) USKUTEČNÍ BEZ OSOBNÍ PŘÍTOMNOSTÍ DÍTĚTE

Pro letošní rok upřednostňujeme podání žádosti zákonným zástupcem bez jeho osobní přítomnosti. Doporučujeme využít datovou schránku nebo odeslat žádost s přílohami poštou.

Žádosti o přijetí k PŠD přijímá ZŠ a MŠ Osov období od 1.4. do 24.4. 2020 několika způsoby:
1. do datové schránky školy - jzkmf8g,
2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!) – zs.osov@seznam.cz,
3.poštou – ZŠ a MŠ Osov, Osov 93, 267 25,
4. osobní podání v kanceláři školy
V případě osobního podání žádosti zákonným zástupcem dítěte je nezbytné si předem telefonicky domluvit přesný čas příchodu rodiče do školy – tel.:731 612 322

Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů, jinak je žádost neplatná.Přílohou žádosti o přijetí k PŠD je nutná kopie rodného listu dítěte (bez ověření).
Přílohou žádosti o odklad PŠD je nutno doložit:
1. Doporučení PPP nebo SPC
2. Doporučení odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Další informace k organizaci zápisu k PŠD:
1. Přidělení registračního čísla žádosti o přijetí k PŠD i žádosti o odklad PŠD bude oznámeno zákonnému zástupci SMS zprávou na jeho uvedené tel. číslo v žádosti, nebo na jeho adresu pro doručování. Rodiče viditelně vyznačí v žádosti, kterým způsobem chtějí RgČ zaslat.

2. V souladu s § 36 odst.3) zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je zákonným zástupcům dána možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí ve věci přijetí dítěte k PŠD.
Tuto možnost mají rodiče dne: 22. 4. 2020 v ředitelně školy. Přesný čas je nutné domluvit telefonicky.

3. Zveřejnění seznamu přijatých dětí k PŠD bude na webových stránkách školy pod registračním číslem žádosti. Rozhodnutí o odkladu PŠD bude zasláno poštou na adresu pro doručování na jméno zákonného zástupce.

Stanovená kritéria:
1. Jsou přijímány děti ze společného školského obvodu základní školy, které mají trvalé bydliště v obci Osov, Lážovice, Skřipel, Vižina, Podbrdy, Nesvačily, Všeradice a Velký Chlumec
2. Jsou přijímány děti, které nemají trvalé bydliště v bodě č.1, pokud počet dětí nepřekročil kapacitní možnosti základní školy a pokud by bylo zřejmé, že jeho přijetím by byl porušen limit počtu žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními dle § 17 odst. 2 vyhlášky č. 27/2016 Sb.

Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad.
Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte, odloží ředitelka školy začátek PŠD o jeden rok.
Žádost musí být doložena doporučujícím posouzením:
1. příslušného poradenského zařízení a
2. odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Obsah formální části zápisu
Při podání žádosti o přijetí k PŠD uvede zákonný zástupce dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, náležitosti stanovené v § 37 odst. 2, kterými jsou: - jméno a příjmení žadatele (dítěte), - datum narození, - místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování (podle § 19 odst. 3 správního řádu),
- označení správního orgánu, jemuž je žádost určena (konkrétní základní škola). S ohledem na zákonné zastoupení dítěte jeho zákonným zástupcem či jinou osobou k tomu oprávněnou, je zároveň podstatné zjišťovat: - jméno a příjmení tohoto zástupce, - místo trvalého pobytu tohoto zástupce, popřípadě jinou adresu pro doručování. Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby tato osoba doložila své oprávnění dítě zastupovat (kopie dokumentu bude přílohou žádosti).

Mgr. Soňa Kocmanová
Ředitelka ZŠ a MŠ Osov
25.03.2020 13:39 | Autor: sk


<< úvod

© 2007 copyright - Zásobování a.s, © copyright - relevantní autoři článků, šablona: blog.txt.cz

TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se