Základní škola a Mateřská škola Osov

Čemukoliv se učíš, učíš se pro sebe. (Petronius)

Výroční zpráva 2018/2019

Výroční zpráva za školní rok 2018/2019

Základní škola a Mateřská škola Osov, okres Beroun
267 25 Osov 93

příspěvková organizace

IČO: 71001549
DIČ: CZ 7100549
IZO: 600043002
Organizační číslo školy: 2082401
Vedení školy: statutární orgán – Mgr. Jarmila Hanousková
Zástupce v době nepřítomnosti – Mgr. Ivana Chocholoušová


Kontakt: tel. 311 584267,731612322
e-mail: ZS.OSOV@Seznam.cz
www.zs.osov.txt.cz
DS ID: jzkmf8g

Zřizovatel: Obec Osov, IČ: 233692 dle rozhodnutí zastupitelstva 1. 10. 2002
zřizuje ke dni 1. 1. 2003 ZŠ a MŠ Osov, okres Beroun
Kontakt: 311 584 256Dne 30. srpna 2016 bylo na základní škole zřízeno na základě Vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zřízeních – dle novelizace 197/2016 Sb.
Školní poradenské pracoviště, s účinností od 1. 9. 2016.
Jarmila Hanousková, Soňa Kocmanová


Součásti školy:

Mateřská škola 91 28 dětí
Mateřská škola 2 16 dětí
Základní škola 93 79 žáků
Školní družina 93 79 žáků
Školní jídelna MŠ 91 28 dětí
Školní výdejna a vývařovna MŠ 2 16 dětí
Školní výdejna a vývařovna ZŠ 79 žáků


Mateřská škola- 2 oddělení, 4 paní učitelky, 1 asistent pedagoga, 1 školní asistent


Základní škola- 5 ročníků v 5 třídách, průměr 15,8 žáků na třídu, paní učitelek 9
3 asistentky pedagoga


Školní družina- 3 oddělení, 3 paní učitelky, průměr 26 žáků


Materiálně-technické podmínky Mateřské školy:
2 herny
zahrada na relaxaci

Materiálně-technické podmínky Základní školy:
3 učebny
1 tělocvična
žákovská knihovna
zahrada s relaxačními průlezkami
2 učebny +ŠD/1 upravena dle hygienických požadavků, 2 využití učebny 1. třídy/ .Na základě vyhlášky vybíráno 600 Kč ročně na pomůcky do ŠD.


Učebnice a učební texty dostávají žáci zdarma, na základě souhlasu rodičů byly zakoupeny
pracovní sešity z anglického jazyka a rozšiřující učebnice z Nové školy Brno.
Na sešity, čtvrtky a barevné papíry vybíráno v 1.tř 150 Kč, v 2. - 5. 200 Kč ročně.
Učebna 5. třídy vybavena počítači.


Údaje o školské radě

Datum zřízení: 9. 2. 2006
Počet členů: 6 2 obec – p. Bolinová, p. Šmejkalová
2 rodiče – p. Randáková, p. Veselá
2 škola – p. Chocholoušová, p. Jandíková
Předseda: paní učitelka Ivana Chocholoušová
Kontakt: 607773172
Školská rada se sešla: 2xNa Základní škole se vyučovalo podle dokumentů:


1. třída - ŠVP ze dne 30. srpna 2016
2. třída - ŠVP ze dne 30. srpna 2016
3. třída - ŠVP ze dne 30. srpna 2016
4. třída - ŠVP ze dne 30. srpna 2016
5. třída - ŠVP ze dne 30. srpna 2016
Koncepce školy – 3/2017 schválena 15. 11. 2017
Platnost od 16. 11. 2017
Schválena RŠ 20. 11. 2017


Školní řád – 1. 5. 2014
aktualizován o ochranu dat


Minimální preventivní program- 1. 10. 2018
Hodnocení programu metodikem prevence.


Krizový plán
/hala školy/


Přehled pracovníků

Základní údaje

Počet učitelů 9
Počet vychovatelů 3
Asistent pedagoga 3 / 40 hodin/
Správní základní škola 2

Počet učitelek MŠ 4
Počet správních zaměstnanců MŠ 3
Počet zaměstnanců ŠJ 5
Školní asistent / dotace/ 1
Asistent pedagoga 1Údaje o pedagogických pracovnících


Ped. prac. Funkce Úvazek Roků praxe Stupeň vzdělání Aprobace

1. ředitelka 1,0 40 VŠ 1. -5.
2. učitelka 1,0 37 VŠ 1. -5.
3. učitelka 0,95 2 VŠ neped. směr
4. učitelka 0,95 4 SŠ studuje VŠ
5. učitelka 1,0 24 VŠ 1. – 5.
6. učitelka 0,23 důchodce VŠ 1. – 5.
7. učitelka 0,34 25 SŠ Spgš.ŠD
8. učitelka 0,23 2 SŠ Spgš.ŠD
9. učitelka. 0,10 1 Bc

10. asistent pedagoga 0,50
11. 0,25
12. 0,25

1. v. vychovatelka 0,89 32 SŠ Spgš. ŠD
2 . vychovatelka 0,87 2 SŠ Spgš. ŠD
3. vychovatelka 0,16 1 SŠ


Úvazky ZŠ 5,80 aprobovanost 3,23 / 1 doplňuje vzdělání/
Úvazky ŠD 1,92 aprobovanost 1,76 / 1 doplnila vzdělání/


1. vedoucí učitelka MŠ 1,0 VOŠ vych. MŠ
2. učitelka MŠ 1,0 SŠ vych. MŠ
3. učitelka MŠ 1,0 SŠ vych. MŠ
4. učitelka MŠ 0,73 SŠ


úvazky MŠ 3,73 aprobovanost 3,00Věková skladba ZŠ


Ženy do 40 let 2
Ženy do 50 let 3
Ženy nad 50 let 4


Věková skladba MŠ


Žena nad 50 let 2
Žena do 50 let 2
Žena do 40 let 1


Údaje o nepedagogických pracovnícíchOstatní pracovníci Funkce Úvazek Stupeň vzdělání


1. školnice ZŠ 1,0 SOU
2. uklízečka ZŠ 0,5 SOU
3. školnice MŠ 0,5 SŠ
4. uklízečka MŠ 0,25 SOU
5. školnice MŠ 0,25 ZŠ
6. ved.ŠJ 0,62 SŠ
7. vedoucí kuch. 1,00 SOU
8. pomocná k. 1,00 základní
9. pomocná k. 0,50 SOU
10. pomocný pracovník 0,25 základní

ZŠ 1,5 MŠ 1 ŠJ 3,37Zápis k povinné školní docházce a přijímání na SŠ


Zapsaných dětí do 1. tř. 23, počet odkladů 4, přechod na jinou školu 2

Celkem 17 žáků v 1. třídě.


Na střední školu přijat 1 žák – gymnázium Hořovice


Přehled o výsledcích vzdělávání žáků


Neprospěl Nehodnocen
1. třída 15 žáků prospělo s vyzn. 15 0 0
2. třída 19 žáků prospělo s vyzn. 19 0 0
3. třída 15 žáků prospělo s vyzn. 13 0 0
4. třída 18 žáků prospělo s vyzn. 13 0 0
5. třída 12 žáků prospělo s vyzn. 10 0 0


Celkový přehled


Počet žáků 79, prospělo s vyznamenáním 70, prospělo 9


Přehled chování


1. třída 0 napomenutí třídního učitele
2. třída 0 napomenutí třídního učitele
3. třída 1 napomenutí třídního učitele
4. třída 2 napomenutí třídního učitele, 2 důtky tř.u.
5. třída 1 napomenutí třídního učitele


Údaje o zameškaných hodinách


1. pololetí omluvených hodin průměr na žáka

1. 586 39,00
2. 711 37,00
3. 675 45,00
4. 945 52,00
5. 792 66,00

Celkem 3 712 47,00


2. pololetí omluvených hodin průměr na žáka

1. 691 46,00
2. 705 37,00
3. 795 53,00
4. 730 40,00
5. 638 53,00
celkem 3 529 45,00

Počet neomluvených hodin: 0


Údaje o integrovaných žácích


1. třída 2 IVP, 1 PLPP / asistent pedagoga 0,5 sdílený u 2 žáků//
2. třída 2 IVP, 4 PLPP /asistent pedagoga 0,25 sdílený u 2 žáků/
3. třída 3 IVP, 2 PLPP
4. třída 3 IVP, 1 PLPP / asistent pedagoga 0,25 sdílený u 2 žáků/
5. třída 5 IVP


Ke vzdělávání žáků byly vedle učebnic využity i rozšiřující materiály nakladatelství Nová škola Brno a mnoho textů s prohlubující tematikou k učivu.Řád školy obsahující klasifikační řád byl schválen Radou školy duben 2014.


Žáci 1. a 2. třídy měli k hodnocení a informacím pro rodiče notýsek.
Žáci 3. – 5. třídy měli k hodnocení a informacím pro rodiče žákovskou knížku.
Rodiče žáků 1. třídy - 3x třídní schůzka, rodiče 2. – 5. třídy – 2x.
Při jakýchkoli problémech řešení učitel x rodič ihned.


Na škole školní psycholog nebo speciální pedagog nepůsobí. Spolupráce školy
s okolními poradnami, nejčastěji Hořovice, Beroun Počaply. Velkým nedostatkem je dlouhá doba na vyšetření. /3 měsíce/. Spolupráce s rodiči ohledně vyšetření v poradně většinou dobrá.


K prevenci sociálně patologických jevů využíván Minimální preventivní program.
/ zpracován metodikem prevence/
Na škole pracuje metodik prevence, který má specializační studium. Minimální preventivní program byl na srpnové poradě zhodnocen a do 30. září 2018 vypracován nový, na školní rok 2018/2019. Každoročně jsou s ním seznámeni rodiče žáků 1. třídy. Zveřejněn na webu školy.

Sepsáno 5 záznamů z jednání s rodiči.
Sepsány 2 záznamy z jednání s žákem.

Krizový plán školy součástí minimálního preventivního programu.Výuka probíhala v souladu s obecnými cíli a zásadami vzdělávání, za spolupráce s
MŠ Osov, MŠ Všeradice a blízké spolupráce se ZŠ Hostomice / poznávání spolužáků 5. třídy – návštěva ZŠ Hostomice, kde byl sehrán přátelský zápas ve vybíjené. A opačně návštěva žáků z Hostomic na naší škole. Předávány informace o žácích na úrovni ředitelů a výchovného poradce.


Vhodnost a cíle výuky byly přizpůsobeny aktuálnímu stavu třídy s návazností probíraného učiva na předchozí témata. Paní učitelky respektovaly individuální vzdělávací potřeby žáků.
Při výuce v jednotlivých ročnících bylo využíváno rozličných pomůcek, učebnic, encyklopedií, internetu a výukových programů, které směřovaly k podpoře seberealizace žáků.
Nákup nových pomůcek byl dán rozpočtem školy.

Výuka anglického jazyka probíhala ve všech ročnících. V 1. a 2. třídě 1 půlená hodina s HV.
3. – 5. ročník 3 hodiny samostatně.

Při výuce byly používány metody frontální výuky i skupinové, s podporou osobnostního a sociálního rozvoje dětí, jejich sebedůvěry, aktivního zapojení do činností, objevování,
práce s chybou, respektování individuálního tempa, možnosti relaxace.
Docházelo k propojení teorie a praxe, vhodné motivaci, osobnímu příkladu učitele.
Klima třídy založeno na akceptování stanovených pravidel komunikace mezi učitelem a žáky a mezi žáky navzájem. Žáci měli možnost vyjádřit svůj názor.


Hodnocení žáků bylo založeno na pravidlech daných klasifikačním řádem, který je součástí Školního řádu a v ŠVP s přihlédnutím k respektování individuálních schopností žáků, s využíváním vzájemného hodnocení a sebehodnocení žáků, oceněním pokroku.
Rodiče žáků se speciálními vývojovými potřebami neměli zájem o slovní hodnocení.


Základní škola se do projektu Šablony II. přihlásila, ŠD též a MŠ také.Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků
Viz příloha


Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti


Významná akce školy: Tradiční vánoční posezení s básničkami, písničkami….
spojené s vánočním jarmarkem

Akce školní družiny: Velikonoční jarmark
Obou akcí se účastnil velký počet rodičů. Prezentace školy na velmi pěkné úrovni.

35 let Základní školy v Osově – 15. 6. 2019
Vystoupení Vandy a Standy spojené s pasováním žáků 5. třídy a šerpováním předškoláků na školáky. Škola otevřena pro veřejnost.


Účast žáků v soutěžích


a/ místní a okresní kolo v MO 5. třídy – leden 2019 / p. HanP/, 1 žák
Matematický klokan 2. – 5. – březen


b/ místní a okresní kolo recitační soutěže / p. uč. Chocholoušová/


c/ vybíjená Beroun 20. 3. /p. uč. Toulová/

d/ Štafetový běh Hořovice 23. 4. – Koc

e/ malá kopaná Mc Donalds cup Hořovice 2 mužstva HanP

f/ zdravotnická soutěž 24. 4. Jan

g/ dopravní soutěž 4. ř. 22. 5. / Koc/


Školní projekty

/třídní nebo celoškolní/

Zdravé zuby
Sám sebou
Ovoce do škol
Mléko do škol
Abeceda peněz 4. třída


Přehled školních akcí pro žáky

7. 9. Dopravní hřiště 4. třída / Koc/

17. 9. Divadlo Příbram – Princezna Koloběžka 1. tř. /Han/

1. 10. Staleté kořeny – preventivní program k 100. výročí založení ČR

31. 10. 100 let ČR – hudební pořad Vanda a Standa + sázení lípy na školním pozemku

26. 10. + 31. 10. Beseda s kronikářkou obce ke 100 letům ČR /kronika, oblečení../

1. 11. Beseda k dopravní výchově 5. třída /Besip Beroun/

6. 11. a 7. 11. Narozeninová párty – motivace interaktivním programem k 100. založení ČR
Spaní ve škole – 67 žáků, hodnoceno převážně kladně

8. 11. Národní muzeum Praha – 5. třída výukový program /HanP/

4. 12. Advent zámek Hořovice 1. tř. /Han/
Muzeum betlémů Karlštejn 3., 4. /V,Koc/
3D Planetárium + Techmánie Plzeň 5. tř. /HanP/

5. 12. Mikulášská nadílka 1. – 5. r. / HanP/

11.12. Muzeum Beroun, vánoční dílny 2. tř. /Ch/

19. 12. Vánoční dílny

20. 12. Besídka s jarmarkem

21. 12. Kino Beroun 1. – 5.

24. 1. Bruslení Hořovice 1. – 5.

29. 1. Exkurze 4. Třídy do Spořitelny v Berouně

31. 1. Beseda o knihách pro děti – spisovatelka M. Fišarová 1. – 5. tř.

19. 2. Preventivní program Říkat ano, říkat ne. – 4., 5. /Koc, HanP/

23. 2. Školní karneval

26. 2. Veselé zoubky 2019 – projekt DM pro1.ročník

4. 3. Žlutá záchranka 1. – 5. ř., první pomoc

9. 4. + 12. 4. Velikonoce v hornickém muzeu1. – 5.

11. 4. Jarmark 4. Třídy v Berouně ČS Abeceda peněz výtěžek na výlet 4. třídy

15. 4. Velikonoční dílny – ŠD

16. 4. Velikonoční jarmark
15. 5. Dopravní hřiště 4. tř. /Koc/

16. 5. Toboga Praha 4. tř./ za peníze získané v Abecedě peněz/ Koc

29. 5. Zmrzlinová show 1. – 5.

30. 5. Dětský den v Jincích s armádou ČR 1. – 5. tř.

13. 6. Techmánie Plzeň 4. A 5. tř. / V,Koc/

16. 6 . – 21. 6. Zážitkový pobyt Brčálník Hojsova Stráž na Šumavě
Účast: 44 žáků
Vedoucí: S. Kocmanová
Dohled: Hanousková P., Červenková V.- extrně na dohodu
Zdravotnice: H. Jandíková

16. 6 . – 21. 6. Školní program: práce s knihou, zámek Dobříš, koupání Albixon, Aquaponie
Lážovice, plnění úkolů – všestrannost

27. 6. Toboga Praha 5. tř. školní výlet
Celý školní rok probíhal na škole sběr víček z PET lahví. Jednou měsíčně byl sběrný den.
Každá třída vybavena kontejnerem na plast a tetrapaky. Žáci sbírali starý papír, staré baterie, hliník, pomerančovou kůru, tonery, malé elektro.
Škola se bude i v dalších letech zaměřovat na environmentální výchovu.Vánočního posezení, velikonočního jarmarku a oslav 35. výročí založení základní školy se zúčastnilo velké množství rodičů a přátel školy. Kulturní vystoupení Vandy a Standy doplněno tanečky žáků a hrou na různé hudební nástroje.Spolupráce školy s obecními úřady, hasiči Osov, knihovnou Hostomice a ZŠ Hostomice velmi dobrá. Žáci naší 5. tř. si zahráli vybíjenou s 5. třídou ZŠ Hostomice a naopak.
Seznamování s budoucími spolužáky.


Zasílání zpráviček o činnosti ZŠ a MŠ do místního tisku, hlavně do Berounského deníku,
Naše noviny, Podbrdské noviny.


Rodiče jsou seznamováni s děním ve škole na webových stránkách školy, které založila
a vedla paní učitelka Kocmanová. Jsou zde hlavní dokumenty školy, zprávy o školních a
mimoškolních akcích, fotoalbum.
Rodiče mají možnost se vyjádřit k životu ve škole.


Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI

12. 11. – 23. 11. Testování ČŠI v AJ 4. třídy Koc

6. a 7. 12. Tematická inspekce na výuku anglického jazyka – p. insp. M. Březinová
Inspekce proběhla ve všech ročnících a hodnocení hodin bylo víceméně kladné.

Příloha
Minimální preventivní program 2018/2019
Zhodnocení Minimálního preventivního programu 2018/2019
Výroční zpráva mateřské školy, zpracovaná paní učitelkou J. Karmazínovou
Další vzdělávání pedagogických pracovníků 2018Jarmila Hanousková
Osov 30. září 2019
30.09.2019 00:00 | Autor: jh


<< úvod

© 2007 copyright - Zásobování a.s, © copyright - relevantní autoři článků, šablona: blog.txt.cz

TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se