Základní škola a Mateřská škola Osov

Čemukoliv se učíš, učíš se pro sebe. (Petronius)

Koncepce ZŠ a MŠ Osov

Koncepce Základní školy a Mateřské školy Osov, okres Beroun
Základní škola
Č.j. ZŠ 3/2017

Motto
Čemukoliv se učíš, učíš se pro sebe /Petronius/


Snahou kolektivu pedagogických pracovníků je proměnit školu v prostředí, kde se dětem s různorodými vzdělávacími potřebami dostává nejen kvalitní a kvalifikované vzdělávací péče, ale kde se současně cítí bezpečně a spokojeně. Učitel by měl být žákovi na cestě za poznáním společníkem a poskytnout mu jen to nejlepší. Získávání vědomostí a dovedností by mělo být doprovázeno vytvořením prostředí, v němž se dítě cítí bezpečně při zkoumání okolního světa a utváření každého jedince k poznávání sebe samého i ostatních. Žák se učí dorozumívání mezi lidmi, kde je podstatné vedle braní, naučit se i dávat.

Škola je místem k vytváření příležitostí praktického poznávání, kde děti získají dovednosti vedoucí k rozvoji smyslu pro kamarádství, sounáležitost s kolektivem, respektování ostatních, ochotu pomáhat a řešit konflikty. Výuka na základní škole probíhá podle Školního vzdělávacího programu, který je zpracovaný podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Klade důraz na jazykovou vybavenost žáků / vedle studia mateřského jazyka, studium cizího jazyka již od 1. třídy/. K rozvoji matematické, přírodovědné a vlastivědné gramotnosti a informatiky spolu s rozvojem čtenářské gramotnosti napomáhají klíčové kompetence. Jsou občanské, pracovní, komunikativní, sociální a personální, k učení a k řešení problémů.
Připomínáme dětem místní historii kraje, kudy uháněl Šemík k Neumětelům, kuchařku Magdalenu Dobromilu Rettigovou, Jana Žižku, který tudy táhl se svými vojsky, Skřipel s keltským opidem a pravěké osídlení okolo vrchu Plešivec.
Bezbariérový přístup umožňuje vzdělávání dětí se zdravotními speciálními potřebami a základní škola se nebrání integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Škola nabízí řadu zájmových útvarů ve školní družině a dlouhodobě keramický kroužek, kde se rozvíjí tvořivost dětí.
Žáci se učí osvojovat hodnoty zdravého životního stylu. Zdraví je chápáno jako vyvážený stav tělesné, duševní a sociální pohody. Je utvářeno a ovlivňováno mnoha aspekty – styl života, zdravotně preventivní chování, kvalita mezilidských vztahů, kvalita životního prostředí, bezpečí člověka. Poloha základní školy umožnuje trávit čas o relaxačních přestávkách a mezi dopoledním a odpoledním vyučováním na školní zahradě. Pobyt na čerstvém vzduchu je důležitý pro zdraví dítěte a to je základním předpokladem pro aktivní a spokojený život a pro budoucí výběr povolání.
To vše se musí dít za spolupráce školy s rodiči, kteří se podílejí na připravenosti žáka pro další život a budoucí povolání.

Jarmila Hanousková
15. listopadu 2017


Schváleno pedagogickou radou: 15. 11. 2017
Platnost od: 16. 11. 2017
Schváleno radou školy: 20. 11. 2017

27.11.2017 22:30 | Autor: sk


<< úvod

© 2007 copyright - Zásobování a.s, © copyright - relevantní autoři článků, šablona: blog.txt.cz

TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se