Základní škola a Mateřská škola Osov

Čemukoliv se učíš, učíš se pro sebe. (Petronius)

Školní vzdělávací program ŠD

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM - ŠKOLNÍ DRUŽINA ZŠ A MŠ OSOV

Činnost ŠD se řídí vyhláškou č. 74/ 2005Sb., o zájmovém vzdělávání
Platnost od 1. 9. 2007
Aktualizace 12. 11. 2018 a schváleno pedagogickou radou

Vypracovala: Hana Jandíková (vedoucí vychovatelka)

OBSAH

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE
2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY
3. CÍLE VZDĚLÁVÁNÍ
4. DÉLKA A ČASOVÝ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ
5. VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI
6. OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ
7. PODMÍNKY PRO VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI
VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI
8. POPIS MATERIÁLNÍCH PODMÍNEK
9. POPIS PERSONÁLNÍCH PODMÍNEK
10. POPIS EKONOMICKÝCH PODMÍNEK
11. POPIS PODMÍNEK BEZPEČNOSTI PRÁCE A OCHRANY
12. ZVEŘEJNĚNÍ ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE
Školní družina je součástí ZŠ A MŠ OSOV.
ZŠ A MŠ OSOV
OSOV 93
267 25 OSOV
IČO: 71001549
Ředitelka školy: Mgr. JARMILA HANOUSKOVÁ
Telefon do školy: 311584267
Mobilní telefon školy: +420731612322
E-mail: zs.osov@seznam.cz

2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY
Školní družina je součástí budovy základní školy. Škola se nachází ve Středočeském kraji, uprostřed Brdských lesů a Housiny. Školní družina svoji samostatnou třídu nemá, ale využívá ke své činnosti všechny třídy školy, tělocvičnu, třídu s počítači a rozlehlou zahradu s relaxačními prvky a altánem. Do naší školy dojíždějí žáci z okolních vesnic a většina z nich navštěvuje školní družinu.

3. CÍLE VZDĚLÁVÁNÍ
Naším cílem je připravit jedince pro život ve stávající společnosti a prostřednictvím volnočasových aktivit ho vybavit žádoucími vědomostmi, praktickými dovednostmi, hodnotami a postoji, všeobecnými poznatky a porozuměním. Podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a řešení problémů.
Vždy musíme brát zřetel na věkové a individuální zvláštnosti žáků, na zájem a očekávání dětí, na materiální podmínky vzdělávání a výchovy.

4. DÉLKA A ČASOVÝ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ
Školní vzdělávací plán je určen pro žáky prvního stupně od první třídy do páté třídy. Během tohoto období operativně zařazujeme nové zájmové útvary, které se mohou měnit podle podmínek materiálních i personálních a vycházejí ze zájmu žáků. Časové plány jsou rozpracovány měsíčně.

5. VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI
A/ pravidelná zájmová, výchovná, rekreační nebo vzdělávací činnost, možnost přípravy na vyučování
B/ příležitostná- zájmová, výchovná, rekreační nebo vzdělávací činností včetně možnosti přípravy na vyučování
C/ spontánní činnost- hry ranní družiny, klidové činnosti přes polední družinu a konečnou družinu

6. OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ
Obsah vzdělávání je rozpracován v celoročním plánu práce. Jednotlivé měsíce mají dané téma. Školní družina zajišťuje pravidelnou zájmovou, výchovnou a vzdělávací činnost s prostorem pro využití otevřené nabídky spontánních činností. Jednotlivé vzdělávací cíle jsou slučovány do rozvíjených kompetencí, které vybavují žáky různými dovednostmi. Prostřednictvím volnočasových aktivit jsou posilovány a rozvíjeny.
KOMPETENCE K UČENÍ
- klást důraz na čtení s porozuměním, práci s textem/ knihy, časopisy, encyklopedie, návody her/
- umožnit žákům realizovat vlastní nápady ve vhodných případech, rozvíjet tvořivost
- individuálním přístupem k žákům maximalizovat jejich šanci prožít úspěch
- umožnit žákům jejich účast v různých soutěžích a olympiádách
- vést žáky k sebehodnocení
- zadávat žákům úkoly vztahující se k rodině a regionu
- žáci řídí vlastní učení/ připraví hru, tajenku pro ostatní
KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMU
- motivovat žáky v co největší míře problémovými úlohami z praktického života
- vést žáky k aktivnímu podílu na všech fázích činnosti- plánování, příprava, vlastní činnost
- hodnocení soutěží a modelových situací
- vést žáky k samostatnému vyhledávání informací z nejrůznějších zdrojů úměrně k věku /časopisy, encyklopedie, internet, výukové programy/
- vést žáky k týmové práci/ skupinové výtvarné práce, soutěže družstev/
- rozlišovat správné a chybné řešení, vymýšlet nová řešení
- nevyhýbat se problémům, řešit je
KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ
- naučit se vyjádřit svůj názor, umět naslouchat druhým/ modelové situace/
- naučit se kultivovaně vystupovat ve vztahu ke spolužákům, dospělým, rodičům, učitelům
- vést žáky k psaní informací ze života a akcí školy
- podporovat komunikaci s jinými školami

KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ
- vést žáky ke vzájemné pomoci
- snažit se střídat role žáků ve skupině
- vést žáky k dodržování předem domluvených pravidel
- učit žáky odmítavému postoji špatných mezilidských vztahů
- vést žáky k pomoci handicapovaným žákům i dospělým
- projevovat citlivost a ohleduplnost
- umět vnímat nespravedlnost, agresivitu, šikanu, a umět se bránit
- umět se podřídit a prosadit, přijmout kompromis

KOMPETENCE OBČANSKÉ
- žáci se učí plánovat, respektují školní řád, k úkolům a povinnostem přistupují zodpovědně
- uvědomují si svá práva a práva druhých
- pečují o společný majetek, čistotu prostředí a okolí školy
- vedeme žáky k třídění odpadu
- pro žáky je vytvářeno bezpečné prostředí
- žáci dbají na své zdraví a zdraví ostatních

KOMPETENCE PRACOVNÍ
- žáci umí bezpečně používat dané materiály a nástroje při zadané práci
- dodržují předem domluvená pravidla o bezpečnosti práce
- žáci chrání své zdraví a zdraví ostatních
- využívá znalosti a zkušenosti získané v různých vzdělávacích oblastech
- připravuje se na život

OBLASTI VÝCHOVNĚ-VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI
Výchovně vzdělávací činnost je rozdělena do šesti oblastí.
1. ČLOVĚK A JEHO SVĚT
2. ČLOVĚK A SPOLEČNOST
3. ČLOVĚK A PŘÍRODA
4. UMĚNÍ A KULTURA
5. ČLOVĚK A ZDRAVÍ
6. ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE

Všemi těmito oblastmi se prolínají průřezová témata.
- OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA /OSV/
- VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA / VDO/
- VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH / VMEGS/
- MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA / MV/
- ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA / EV/
- MEDIÁLNÍ VÝCHOVA / MEV /
Jsou rozpracována do jednotlivých měsíců tak, aby:
- přispívaly k rozvoji žáka v různých oblastech
- žáci by měli možnost získávat potřebné dovednosti, užitečné poznatky, žádoucí hodnoty a získávat samostatné postoje
- umožňují jim naplnit mnohostranně pestrou nabídku intelektových a praktických činností.

1. MÍSTO, KDE BYDLÍM
- žáci poznávají nejbližší okolí školy, seznamují se s významnými budovami v obci
- orientují se v prostoru a čase
- dodržují bezpečnost a dopravní výchovu při vycházkách
NÁŠ DOMOV
ŠKOLA
CESTA DO ŠKOLY
TRADICE REGIONU
2. LIDÉ KOLEM NÁS
- žáci si osvojují zásady vhodného a společenského chování
- učí se toleranci a vzájemné úctě
- učí se komunikovat mezi kamarády a dospělými
RODINA
KAMARÁDI
VÁNOČNÍ A VELIKONOČNÍ TRADICE
DEN MATEK A DĚTÍ
POUŽÍVÁNÍ KOUZELNÝCH SLOVÍČEK

3. LIDÉ A ČAS
- žáci se učí budovat a dodržovat správný režim
- vytváří pravidelné návyky
- využívají účelně svůj volný čas
MŮJ DEN
ŽIVOT V MINULOSTI A SOUČASTNOSTI

4. ROZMANITOSTI PŘÍRODY
- žáci se seznamují s rozmanitostí živé a neživé přírody
- využívají znalostí na vycházkách
PŘÍRODA KOLEM NÁS
KVĚTINY
ZVÍŘATA- MŮJ MILÁČEK
ROČNÍ OBDOBÍ
OCHRANA PŘÍRODY
DEN ZEMĚ

5. ČLOVĚK A JEHO ZDRAVÍ
- žáci poznávají své tělo
- učí se o něj pečovat
- předchází nemocem a úrazům
- otužují se pobytem v přírodě
SPORTOVNÍ ČINNOSTI
KAŽDODENNÍ POBYT VENKU
MOJE TĚLO A VYUŽITÍ SMYSLŮ
SPRÁVNÁ ŽIVOTOSPRÁVA

7. PODMÍNKY PRO VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI
VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI
Naše školní družina nabízí prostor pro integraci žáků, které mají speciální vzdělávací potřeby. Na základě vyšetření v poradenském zařízení je k nim přistupováno individuálně. Jsou rovnocennými žáky, kteří se mohou zapojit bez rozdílu do všech činností školní družiny. Mohou využívat bezbariérový přístup do všech prostor školy. Spolupracujeme s rodiči, s metodikem prevence na škole a asistentkami jednotlivých žáků.

8. POPIS MATERIÁLNÍCH PODMÍNEK
Provoz ranní školní družiny je od 6. 15 hod. do 7. 45 hod.
Provoz odpolední družiny je od 11. 45 hod. do 16. 30 hod.
Školní družina využívá všech učebních prostor školy, tělocvičnu a přilehlou zahradu s relaxačními prvky.
Ve všech těchto prostorách jsou dodržovány bezpečnostní předpisy a vychovatelky vždy žákům připomenou pravidla správného chování.

9. POPIS PERSONÁLNÍCH PODMÍNEK
Školní družina nabízí kvalifikované vychovatelky, které mají potřebné vzdělání. Mají organizační schopnosti a vřelý přístup k žákům. Dokáží vybranými aktivitami navozovat a motivovat žáky k zájmovým činnostem. Nabízí zájmové útvary- výtvarné činnosti, sportovní činnosti a čtenářskou gramotnost. Zvládají komunikaci s rodiči a mají manažerské dovednosti.

10. POPIS EKONOMICKÝCH PODMÍNEK
Žáci mohou školní družinu navštěvovat za úplatu. Výši úplaty stanoví ředitelka školy po domluvě s vychovatelkami a zřizovatelem školy. Částku vybírají vychovatelky vždy pololetně od všech účastníků. Za úplatu si školní družina pořizuje hry a materiální vybavení.
11. POPIS PODMÍNEK BEZPEČNOSTI PRÁCE A OCHRANY
Vychovatelky školní družiny vytvářejí prostředí pohody, jsou rovnými partnery žáků, respektují potřeby jednotlivců. Ve všech prostorách školy dbají na svojí bezpečnost a na bezpečnost všech žáků. Zajišťují ochranu a zdraví všech žáků, seznamují žáky s možným nebezpečím, chrání je před násilím, šikanou a dalšími patologickými jevy. Pokud nastane nějaký problém, řeší ho individuálně, umějí poskytnout první pomoc, přivolají záchranku a telefonicky kontaktují rodiče. Po té informují ředitelku školy. Vše zapíší do deníku úrazů.

12. ZVEŘEJNĚNÍ ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU
Školní vzdělávací program je uložen ve vstupní hale školy a je k nahlédnutí všem příchozím.

13. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A EVALUACE ŠKOLNÍ DRUŽINY
Vnitřní evaluace a hodnocení probíhá na úrovni školní družiny a oddělení. Provádí je vychovatelka, analyzuje a vyhodnocuje podmínky i výsledky výchovně vzdělávacího procesu. Hodnotí, do jaké míry jsou naplňovány vzdělávací cíle. Sleduje individuální rozvoj žáků a pokroky v daném procesu. Hodnocení směrem k žákům provádíme průběžně - hodnotíme výsledky, pokroky úspěchy i nezdary. Je důležité i sebehodnocení žáka. Vedeme rozhovor.
MOTTO: AŤ SI DĚVČE NEBO KLUČINA,
SPRÁVNÝCH DĚTÍ JE TU VĚTŠINA.
POJĎ SI S NÁMI SPORTOVAT A HRÁT,
UVIDÍŠ, ŽE BUDEŠ S NÁMI RÁD.

B A R E V N Ý D O M E Č E K P O Z N Á N Í

ZÁŘÍ: VŠICHNI JSME KAMARÁDI
Oblast: Člověk a jeho svět
Umění a kultura
Kompetence: komunikativní, k učení, činnostní a občanské
Průřezová témata: OSV, MEV

ŘÍJEN: PAN PODZIM VYPRÁVÍ
Oblast: Člověk a příroda
Člověk a svět práce
Kompetence: k učení, k řešení problému, pracovní
Průřezová témata: OSV, VDO, EV

LISTOPAD: POZNÁVÁME SVĚT
Oblast: Člověk a jeho svět
Člověk a zdraví
Člověk a společnost
Kompetence: k učení, komunikativní, sociální a personální
Průřezová témata: OSV, EV, VDO, VMEGS


PROSINEC: NASTAL ČAS VÁNOČNÍ
Oblast: Člověk a jeho svět
Umění a kultura
Člověk a svět práce
Kompetence: pracovní, komunikativní
Průřezová témata: MV, MEV

LEDEN: ZIMA, ZIMA JE TU
Oblast: Člověk a jeho svět
Člověk a příroda
Kompetence: k učení, k řešení problému, pracovní
Průřezová témata: OSV, EV

ÚNOR: MÍSTO, KDE BYDLÍM
Oblast: Člověk a jeho svět
Člověk a společnost
Umění a kultura
Kompetence: občanské, komunikativní, k učení, sociální
Průřezová témata: OSV, VDO, MV

BŘEZEN: SVĚT KOLEM NÁS SE PROBOUZÍ
Oblast: Člověk a příroda
Člověk a zdraví
Kompetence: k učení, k řešení problému, občanské
Průřezová témata: OSV, EV, MEV


DUBEN: MODRÁ PLANETA, NAŠE PLANETA
Oblast: Člověk a společnost
Člověk a příroda
Kompetence: k učení, komunikativní
Průřezová témata: OSV, VMEGS, EV

KVĚTEN: CO MI ŘEKL SEMAFOR
Oblast: Člověk a jeho svět
Člověk a zdraví
Člověk a svět práce
Kompetence: sociální a personální, komunikativní, k učení
Průřezová témata: OSV, MV, VDO

ČERVEN: NA CELÉM SVĚTĚ JSOU DĚTI
Oblast: Člověk a jeho svět
Člověk a společnost
Člověk a zdraví
Člověk a svět práce
Kompetence: k učení, k řešení problému, komunikativní, občanské
Průřezová témata: OSV, VMEGS, MV, EV
Jednotlivé měsíce jsou rozpracovány v celoročním plánu práce školní družiny.
13.11.2018 23:29 | Autor: HJ, SK


<< úvod

© 2007 copyright - Zásobování a.s, © copyright - relevantní autoři článků, šablona: blog.txt.cz

TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se