Základní škola a Mateřská škola Osov

Čemukoliv se učíš, učíš se pro sebe. (Petronius)

Ochrana dat GDPR

Vážení rodiče,
25. května 2018 vstupuje v platnost obecné nařízení Evropského parlamentu a rady EU 2016/679, o ochraně osobních údajů neboli GDPR.

Základní škola a Mateřská škola Osov, okres Beroun, jako správce osobních údajů zpracovává tyto údaje v níže uvedených případech.

Pro zajištění vedení dokumentace školy, v souladu s ustanovením § 28 zákona č. 561/2014 Sb., / školský zákon/ , ve znění pozdějších předpisů, zpracovává škola o žácích následující typy údajů:

Jméno a příjmení, rodné číslo (popřípadě datum narození, nebylo-li rodné číslo dítěti nebo žákovi přiděleno), státní občanství, místo narození, místo trvalého pobytu nebo místo pobytu na území České republiky, údaje o předchozím vzdělávání, datum zahájení vzdělávání ve škole, údaje o průběhu a výsledcích vzdělávání ve škole, vyučovací jazyk, údaje o znevýhodnění žáka, údaje o mimořádném nadání žáka, údaje o podpůrných opatřeních poskytovaných žákovi školou a o závěrech vyšetření uvedených v doporučení školského poradenského zařízení, údaje o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání a zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání.


Pro přijetí do základního vzdělávání a k povinné školní docházce jsou vedeny tyto záznamy o činnostech:


1. Přijetí k základnímu vzdělávání – žádost
2. Přijetí k základnímu vzdělávání – rozhodnutí
3. Odklad povinné školní docházky – žádost
4. Odklad povinné školní docházky- rozhodnutí

Pro průběh základního vzdělávání jsou vedeny tyto záznamy o činnostech:

1. Vedení záznamů v třídní knize
2. Žádost o přijetí do školy – přestup
3. Žádost o odhlášení žáka ze vzdělávání v ZŠ
4. Posudek zdravotní způsobilosti (ozdravný pobyt, plavání)
5. Uvolnění žáka ze vzdělávání
6. Stravování v ZŠ
7. Orientační testování žáka na přítomnost OPL
8. Prezentace školy
9. Seznámení se školním řádem a školním vzdělávacím programem
10. Žádost o zahájení a rozhodnutí o ukončení individuálního vzdělávání

Pro bezpečnost a ochranu zdraví ve škole a školských zařízení jsou vedeny tyto záznamy:

1. Evidence úrazů v knize úrazů
2. Záznam o úrazu

Na školu je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet prostřednictvím datové ˇ schránky, ID DS jzkmf8g, emailem na adrese zs. osov@seznam.cz nebo poštou na adrese
ZŠ a MŠ Osov, okres Beroun, 267 25 Osov 93.
Výše uvedenými způsoby je možné se na školu obracet za účelem uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle obecného nařízení a ochraně osobních údajů.
Výše uvedenými způsoby se mohou subjekty údajů na školu obracet v případě údajů zpracovaných na základě souhlasu, rovněž za účelem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Jmenovaným pověřencem pro školu je Ing. Miroslava Paťavová, telefon 311 545 327, mikroregion.patavova@mesto-horovice.cz

Zástupcem Miroslava Kaprálová, telefon 311 545 327, mikroregion.kapralova@mesto-horovice.cz


Jarmila Hanousková
Osov, 23. května 2018


23.05.2018 21:20 | Autor: Jarmila Hanousková, skKomentáře

0 komentářů:

přidat komentář

<< úvod

© 2007 copyright - Zásobování a.s, © copyright - relevantní autoři článků, šablona: blog.txt.cz

TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se