Základní škola a Mateřská škola Osov

Čemukoliv se učíš, učíš se pro sebe. (Petronius)

Integrace žáků

Žák může být integrován pouze na základě odborného posudku z pedagogicko-psychologické poradny (PPP) - "Integrace žáka se speciálními vzdělávacími potřebami".

Integrace žáků se specifickými poruchami učení (SPU)

Žák může být integrován pouze na základě odborného posudku z PPP. O vyšetřeni v PPP žádají zákonní zástupci dítěte. Žáda-li rodič sám, není nutné doporučení jiných odborníků. Žádá-li ve spolupráci se školou, zašle škola vyplněný dotazník "Sdělení školy o dítěti" do PPP. Zprávu z vyšetření vydá PPP škole i zákonnému zástupci.
Má-li žák posudek k integraci, je mu vypracován individuální vzdělávací plán (IVP). Integrace žáka je platná po dobu jednoho roku, poté následuje kontrolní vyšetření.

Postup při integraci žáka s individuálním vzdělávacím plánem: •podléhá tzv. správnímu řízení
•zákonný zástupce si podá k řediteli školy písemnou žádost o povolení individuálního vzdělávacího plánu
•ředitel školy rozhodne o povolení a zákonný zástupce je o tomto povolení písemně informován
•žákovi je na základě podkladů PPP vypracován IVP, podle kterého je následně veden vzdělávací proces

IVP se s každým školním rokem vypracovává opakovaně s přihlédnutím k případným změnám v individuálním přístupu k žákovi. Jsou v něm uvedeny závěry a doporučení PPP, pomůcky a především na co konkrétně se při individuálním přístupu zaměříme. Vypracovaný IVP je předložen k nahlédnutí rodičům, ti ho společně se žákem podepíší. Dále IVP podepisuje ředitel školy a učitel zodpovědný za výuku daného předmětu. Má ho k dispozici také PPP.
Integrovaní žáci se vzdělávají podle učebního plánu v běžných třídách a je k nim přistupováno na základě IVP. Integrovaný žák je hodnocen s výrazným přihlédnutím ke své poruše. Je potřebné zdůraznit, že diagnóza SPU neopravňuje žáka k nicnedělání. IVP je vypracován proto, aby dítě lépe překonalo svůj handicap a cítilo se plnohodnotným členem třídy. Pokud si dítě ve škole neplní základní školní povinnosti, odmítá pracovat, nenosí úkoly a školní pomůcky, neučí se - tím tedy neplní základní požadavky IVP - může škola od IVP odstoupit a přejít k běžným formám výuky a klasifikace.

Nejčastější SPU u žáků: •dyslexie - specifická porucha učení, potíže při čtení, žák není schopen se naučit plynule číst
•dysgrafie - specifická porucha psaní
•dysortografie - specifická porucha pravopisu

Tyto poruchy často souvisejí s lehkou mozkovou dysfunkcí, která je dědičnou záležitostí. Dají se zmírnit intenzivním tréninkem, individuální péčí, pravidelnou a úzkou spoluprací rodičů se školou a pedagogicko-psychologickou poradnou.

I tyto děti mají při správném vedení předpoklady ke studiu na středních i vysokých školách.

27.10.2016 22:51 | Autor: sk


<< úvod

© 2007 copyright - Zásobování a.s, © copyright - relevantní autoři článků, šablona: blog.txt.cz

TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se